Wypoczynek w Bondyrzu

Bondyrz noclegi to wieś położona na zachodnim skraju gminy Adamów, nad rzeką Wieprz, w obrębie Roztocza Środkowego.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1620. W 1670 roku wieś należała Piotra Latyczyńskiego, a w roku 1788 wieś była już w dobrach adamowskich hrabiego Antoniego Fortunata Tarnowskiego i dzieliła zapewne odtąd ich losy. Antoni Fortunat Tarnowski, ożeniony z Zuzanną Jełowiecką w 1814 roku podzielił swoje dobra pomiędzy trzech synów: Antoniego, Jrm.n i Feliksa Adamów (i zapewne Bondyrz) trafił wówczas w ręce Feliksa, który w 1827 roku sprzedał majątek bratu Antoniemu. Ten ostatni założył dla dóbr odrębną księgę hipoteczną i w roku 1828 wraz z Potoczkiem, Bondyrzem, Szewnią i Trzepiecinami przystąpił do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Po śmierci Antoniego Tarnowskiego w 1840 roku dobra adamowskie przejął jedyny jego syn Jan Chrzciciel Tarnowski. Do 1893 roku Adamów należał do Jana Aleksandra Tarnowskiego, a następnie dobra Adamów i Bondyrz w równych częściach przeszły w ręce jego córek: Natalii z Tarnowskich Tyszkiewicz oraz Marii Tarnowskiej. Według rejestru pomiarowego z 1903 roku Bondyrz należał wraz z folwarkami w Bliżowie, Adamowie, Czarnowodzie i Szewni do dóbr Adamów. Po śmierci Natalii w 1904 roku Maria z Tarnowskich Łosiowa została jedyną właścicielką tych dóbr. Łosiowie mieszkali w Piotrowicach pod Lublinem, natomiast w Adamowie przebywał ich syn Adam Andrzej Maria Łoś, który został pełnomocnikiem matki na te dobra. W 1939 roku Adam Łoś jako podporucznik wziął udział w wojnie obronnej i dostał się do niewoli niemieckiej. Został osadzony w Neubrandenburgu. Po śmierci matki w 1942 roku udzielił swemu stryjecznemu bratu Adamowi Łosiowi, synowi Stanisława, całkowitego pełnomocnictwa na posiadane dobra.


Możliwość komentowania jest wyłączona.