Szlakiem bielika i podkowca

Obszary Natura 2000 w Polsce chronią gatunki i siedliska najcenniejsze w skali całej Europy.

Sieć Natura 2000 w Polsce obejmuje około 20 proc. lądowej powierzchni kraju, co plasuje Polskę na 11. miejscu w Europie pod względem wielkości chronionego obszaru. Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Obszary chronione w ramach tej sieci istnieją we wszystkich państwach członkowskich. Są to tereny o bardzo różnym charakterze i sposobie użytkowania – od gospodarstw rolnych, przez lasy, parki narodowe, parki krajobrazowe, aż po rezerwaty przyrody.

– W przypadku Natura 2000 patrzymy na ochronę przyrody z punktu widzenia potrzeb Europy, a więc chronimy te gatunki, których istnienie jest zagrożone w skali całego kontynentu – powiedział poland.gov.pl Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Polsce. – Nie obowiązują tam zakazy takie jak w rezerwatach czy parkach narodowych. Możliwe jest współistnienie przyrody i ludzi zamieszkujących tereny objęte siecią Natura 2000. Niedozwolone jest tylko jedno: wykonywanie czynności mogących zaszkodzić chronionym gatunkom.

Jeśli więc na przykład ochronie podlegają ptaki, nie wyklucza to prowadzenia w ich sąsiedztwie działalności rybackiej czy łowieckiej. Szkodliwe dla ptaków byłyby np. turbiny wiatrowe, które nie powinny być stawiane na takich obszarach, czy polowania prowadzone w okresie lęgowym.

Proces wyznaczania obszarów Natura 2000 w Polsce zajął dokładnie 10 lat. Obecnie sieć ta obejmuje 987 obszarów, w tym 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

– Ostatnie lata były dla Polski czasem intensywnego rozwoju infrastrukturalnego – mówi Michał Kiełsznia. – Pozyskane z Unii Europejskiej fundusze pozwoliły na realizację wielu ważnych dla kraju inwestycji. Mamy spójne z unijnym ustawodawstwo, wypracowane procedury, m.in. dobrze działający system ocen oddziaływania na środowisko, który pozwala na kontrolowanie negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 przy planowaniu kluczowych inwestycji. 

5 skarbów przyrodniczych w sieci Natura 2000

1) Puszcza Białowieska

Jest to obszar unikalny w skali światowej, będący największą ostoją dzikiej populacji żubrów i obejmujący ostatni w Europie dobrze zachowany fragment lasu pierwotnego. Żyją tu również m.in. rysie i wilki oraz wielka różnorodność ptaków, dla których Puszcza Białowieska jest jedną z największych ostoi w Europie.

2) Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego

Są to ostoje nietypowe, bo mieszczące się na strychach zabytkowych kościołów w województwie małopolskim. Żyją tu trzy niezwykle rzadkie w Europie gatunki nietoperzy: podkowiec mały, nocek orzęsiony i nocek duży. Ich siedliska można odwiedzać, podążając wyznaczonym w ramach Natura 2000 „Szlakiem Podkowca”.

3) Przełom Wisły w Małopolsce

Obejmuje dolinę Wisły na południe od Puław i Kazimierza Dolnego. To jedna z niewielu w Europie dużych rzek, zachowanych w stanie względnie naturalnym, ze starorzeczami, piaszczystymi łachami i stromymi skarpami. Obszar ten jest ostoją ptaków wodno-błotnych o randze europejskiej.

4) Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego

Obejmuje pradolinę rzeki Noteci wraz z jej starorzeczami, rozległymi łąkami i bagnami, gdzie znajdują się ostoje ptaków o randze europejskiej, w tym tak rzadkich jak bielik czy kania czarna. Jest to też jeden z głównych w Polsce obszarów migracji ptaków.

5) Bieszczady

Liczba siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych jest tutaj największa spośród wszystkich polskich obszarów Natura 2000. Żyją tu niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, żubry oraz ponad 200 gatunków ptaków. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła przedniego.

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Noclegi